Affinity chromatography

Affinity chromatography

کروماتوگرافی تمایلی روشی پرقدرت و اختصاصی جهت جداسازی و خالص سازی برخی از آنتی بادی های ارزشمند، آنزیم های مهم و یا دیگر ماکرومولکول های پرکاربرد می باشد. در روش تخلیص Affinity Chromatography، ساختار ماکرومولکول هدف با یک لیگاند ویژه متصل شده به ساپورت کروماتوگرافی (بر پایه آگاروز) میانکنش برگشت پذیر برقرار می کند.

شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ با در اختیار داشتن کادری مجرب و با برنامه ریزی منسجم توانسته است با توجه به ضرورت خودکفایی کشور در پروسه تولید برخی از آنتی بادی ها و آنزیم های استراتژیک و همچنین با درنظر گرفتن نیازمندی های شرکت های دارویی کشور، دسته ای از رزین های تخلیص کننده اختصاصی بر مبنای کروماتوگرافی تمایلی (AC) مانند رزین تخلیص کننده ال-اسپارژیناز، رزین تخلیص کننده آلفا آمیلاز، رزین تخلیص کننده آنتی بادی ایمونوگلوبولین جی (IgG) و … را طراحی و سنتز نماید.

نام کالا کد کالا کاربرد
1 ArgPure p-Aminobenzamidine Sepharose PAB-S81 تخلیص آنزیم آلدهید اکسیداز
2 ArgPure Arsanilic acid Sepharose Ars-S82 تخلیص آنزیم آلکالین فسفاتاز
3 ArgPure Asp Sepharose Asp-S83 تخلیص آنزیم آل-اسپارژیناز
4 ArgPure Alpha Sepharose AA-S84 تخلیص آنزیم آلفا آمیلاز
5 ArgPure Ig Sepharose Ig-S91 تخلیص آنتی بادی مونوکلونال ایمنوگلوبولین G
6 ArgPure Collagen Sepharose Cg-S121 تخلیص کلاژن تیپ II

ساختار محصولات