در روش Ion-exchange Chromatography پروتئین ها بر اساس تفاوت بارسطحی شان از هم جدا می شوند. خالص سازی بر اساس یک میانکنش برگشت پذیر بین یک پروتئین باردار و یک بستر یا لیگاند با بار مخالف ( برهمکنش های یونی) است. در روش ژل فیلتراسیون پروتئین های که خالص سازی شده اند رقیق می شوند ولی در این متد رقیق نمی شوند. ساپورت (بستر فاز ثابت) در این روش دارای گروه های اسیدی و قلیایی متعددی می باشد که این تعویض کننده های یونی قلیایی شامل گروه های با بار مثبت اند که تعویض کننده آنیونی نامیده می شوند. تعویض کننده های کاتیونی حامل گروه های با بار منفی اند که گروه های با بار مثبت را جذب می کنند.

انواع ساپورت های تولیدی در شرکت در بخش رزین های کروماتوگرافی تبادل یونی عبارتند از DEAE-sepharose و QA-sepharose و CM-sepharose و SP-sepharose

نام کالا کد کالا
1 ArgPure DEAE Sepharose Fast Flow DEAE-S56
2 ArgPure Q Sepharose Fast Flow Q-S57
3 ArgPure CM Sepharose Fast Flow CM-S58
4 ArgPure SP Sepharose Fast Flow SP-S59