میکروکرییر کشت سلولی

در مراحل ساخت واکسن از جمله واکسن کرونا جهت انجام کشت سلولی از میکروکرییرهایی استفاده می شود که مهمترین آن ها میکروکرییرهای با بار سطحی مثبت ضعیف می باشد که از جمله می توان سایتوروز (میکروکرییر دی اتیل آمینو اتیل سفاروز اصلاح شده) را نام برد که معادل میکروکرییر سایتودکس 1 می باشد.