خانه / دکتر ستاری، سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رینوتکس، ربع رشیدی