خانه / رزین های کر.ماتوگرافی، ژل فیلتراسیون، تبادل یونی، تمایلی، آب گریز
توسط مدیر سایت در ۱۴۰۰/۰۴/۲۴        0نظرات

تولید نیمه صنعتی انواع رزین های کروماتوگرافی تخلیص کننده داروهای نوترکیب با توجه به اینکه یکی از نیازهای استراتژیک کشور در حوزه طراحی و تولید داروهای بیولوژیکی، رزین های کروماتوگرافی مورد استفاده [...]