بیدهای سفاروز اصلاح شده (Modified Sepharose Beads)

کد معادل سیگمانام کالاکد کالاردیف
GE17-0480-01Epoxy-Activated SepharoseEA-S521
GE17-0920-07IMAC- SepharoseIMAC-S532
GE17-5318-01Ni- SepharoseNi-S543
GE17-0756-01Glutathione- SepharoseGl-S554
DCL6B100DEAE- SepharoseDEAE-S565
GE17-0510-10Q- SepharoseQ-S576
CCF100CM- SepharoseCM-S587
GE17-0729-01SP- SepharoseSP-S598
#NTA- SepharoseNi-S609
H8162Co- SepharoseCo-S6110
#Fe- SepharoseFe-S6211
B9041Butyl- SepharoseBu-S6312
GE17-1082-01Phenyl- SepharosePh-S6413
GE17-0946-02Octyl- SepharoseOc-S6514
GE17-5468-10Capto ImpRes SP- SepharoseSP-S6615
A8332p-Aminobenzamidine- AgarosePAB-A8116
#Arsanilic acid- SepharoseAA-S9117