محصولات دسته بندی

Affinity Chromatography Resins

توضیحات دسته بندی

Affinity Chromatography Resins

کروماتوگرافی تمایلی روشی پرقدرت و اختصاصی جهت جداسازی و خالص سازی برخی از آنتی بادی های دارویی، پروتئین های ارزشمند، آنزیم های مهم و یا دیگر ماکرومولکول های پرکاربرد می باشد. در روش تخلیص کروماتوگرافی تمایلی یا Affinity Chromatography، ساختار ماکرومولکول هدف با یک لیگاند ویژه متصل شده به ساپورت کروماتوگرافی (بر پایه آگاروز) میانکنش برگشت پذیر برقرار می کند. لیگاند مورد استفاده می تواند آنتی بادی، اسید نوکلئیک، انواع قند ها مثل گلوکز، انواع رنگ دانه های آلی، انواع ترکیبات داروئی، انواع ماکرومولکول ها و انواع فلزات تثبیت شده بر روی ساپورت باشند. برهمکنش لیگاندهای تثبیت شده بر روی ساپورت با پروتئین ها به طریق مختلف انجام می شود. این برهمکنش ها می توانند از نوع یونی، آبگریز یا هیدروژنی باشند.

شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ به عنوان اولین تولیدکننده انواع رزین های کروماتوگرافی در مقیاس صنعتی در خاورمیانه، با در اختیار داشتن کادری مجرب توانسته است با توجه به ضرورت خودکفایی کشور در پروسه تولید برخی از آنتی بادی ها و آنزیم های استراتژیک و همچنین با درنظر گرفتن نیازمندی های شرکت های دارویی کشور، دسته ای از رزین های اختصاصی بر مبنای کروماتوگرافی تمایلی (AC) مانند رزین تخصصی تخلیص کننده آنتی بادی های مونوکلونال (IgG) و همچنین رزین های خالص سازی آنزیم های ال-اسپارژیناز، آلفا آمیلاز و … را طراحی و سنتز نماید.

رزین های کروماتوگرافی افینیتی (Affinity Chromatography Resins) با دانش فنی بالا تولیدشده در مجموعه ارگ مانند پروتئین A سفاروز که بطور اختصاصی در فرآیند تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال (IgG) مورد استفاده قرار می گیرند به طور کلی شامل موارد زیر می باشند

کد کالانام کالاکاربرد
18PA-S101ArgPure Protein A Sepharose تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال (IgG)
19PG-S102ArgPure Protein G Sepharose
20TZI-S151ArgPure TZ1 Sepharose

دیگر رزین های افینیتی تخصصی طراحی و تولید شده در مجموعه ارگ به شرح زیر می باشند

نام کالاکد کالاکاربرد
1ArgPure p-Aminobenzamidine SepharosePAB-S81تخلیص آنزیم آلدهید اکسیداز
2ArgPure Arsanilic acid SepharoseArs-S82تخلیص آنزیم آلکالین فسفاتاز
3ArgPure Asp SepharoseAsp-S83تخلیص آنزیم آل-اسپارژیناز
4ArgPure Alpha SepharoseAA-S84تخلیص آنزیم آلفا آمیلاز
5ArgPure Ig SepharoseIg-S91تخلیص آنتی بادی 
6ArgPure Collagen SepharoseCg-S121تخلیص کلاژن تیپ II