محصولات دسته بندی

Microcarriers

توضیحات دسته بندی

میکروکرییر کشت سلولی

در مراحل ساخت واکسن از جمله واکسن کرونا جهت انجام کشت سلولی از میکروکرییرهایی استفاده می شود که مهمترین آن ها میکروکرییرهای با بار سطحی مثبت ضعیف می باشد که از جمله می توان سایتوروز (میکروکرییر دی اتیل آمینو اتیل سفاروز اصلاح شده) را نام برد که معادل میکروکرییر سایتودکس 1 می باشد.