محصولات دسته بندی

Hydrophobic Interaction Chromatography Resins

توضیحات دسته بندی

Hydrophobic Interaction Chromatography Resins

کروماتوگرافی برهمکنش هیدروفوبیک یک تکنیک همه کاره است که می تواند برای مراحل ضبط، خالص سازی میانی یا پرداخت استفاده شود. مزیت اصلی HIC ارائه گزینش پذیری است که با رزین های میل ترکیبی یا IEX در دسترس نیست