Size Exclusion Chromatography Resins

روش کروماتوگرافی طرد اندازه یا ژل فیلتراسیون، تکنیکی قوی برای خالص سازی و آنالیز ترکیبات با جرم مولکولی بالاست. جداسازی ذرات در این روش، بر مبنای اندازه موثر و شکل مولکول ها انجام می گیرد.کروماتوگرافی طرد اندازه (SEC) روشی غیر اتصالی هست که از این روش برای خالص سازی نمونه های پروتئینی از یکدیگر، جداسازی نمک از پروتئین و تغییر بافر نمونه ها استفاده می شود. ساپورت (بستر فاز ثابت) در این روش دانه های خلل و فرج داری مانند سفاروز 6B یا سفاروز 4B است که بافر و پروتئین با اندازه کوچک می توانند از درون آنها عبور کنند.رزین های مورد استفاده در Size Exclusion Chromatography با دانه بندی 45 الی 165 میکرون در گریدهای متنوع زیر ارائه می گردند 
نام کالاکد کالا
1ArgPure Sepharose 6BS41
2ArgPure Sepharose 4BS42
3ArgPure Sepharose 2BS43
4ArgPure Sepharose Cl-6BS51
5ArgPure Sepharose Cl-4BS52
6ArgPure Sepharose Cl-2BS53

ساختار محصولات