محصولات بخش بیدهای سفاروز مغناطیسی و بیدهای سلولز مغناطیسی

 
کد معادل سیگمانام کالاکد کالاردیف
#Magnetic Sepharose NickelNi-MS541
#Magnetic Sepharose GlutathioneGl-MS552
#Magnetic Sepharose 6BMS1413
#Magnetic Sepharose 4BMS1424
#Magnetic Cellulose NickelNi-MC545
#Magnetic Cellulose GlutathioneGl-MC556
#Magnetic Cellulose 6BMC1417
#Magnetic Cellulose 4BMC1428