محصولات شیمیایی(Chemical Products)

تولید دسته ای از محصولات شیمیایی پیچیده توسط شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ برای اولین بار در کشور انجام گرفته است:
  
نام کالاردیف
آلیل گلایسیدیل اتر(Allyl glycidyl ether)1
۱و۴-بوتان دی ال دی گلایسیدیل اتر(1,4-Butanediol diglycidyl ether)2
اتیلن گلیکول دی گلایسیدیل اتر(Ethylene glycol diglycidyl ether)3
۱و۲-پروپان دی ال دی گلایسیدیل اتر(1,2-propanediol diglycidyl ether)4