گوشه ای از فعالیت های گسترده شرکت

فعالیت های شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ به صورت عمده در دو بخش می باشد :
– تولید تخلیص کننده ها و محصولات بیوتکنولوژی با دانش فنی بالا
– پژوهش های مبتنی بر زیست فناوری

گوشه ای از فعالیت های گسترده شرکت در زمینه تولید محصولات بیوتکنولوژی مورداستفاده در فرآیند تخلیص ماکرومولکول ها به شرح زیر می باشد :
1) تولید انواع گسترده ای از رزین های برپایه آگاروز و محصولات اصلاح شده آن ها در گریدهای مختلف خالص سازی از جمله کروماتوگرافی طرد اندازه، کروماتوگرافی تمایلی، کروماتوگرافی تعویض یونی، کروماتوگرافی برهمکنش آب گریز مانند نیکل سفاروز، گلوتاتیون سفاروز ، بوتیل سفاروز و ….. برای اولین بار در کشور

2) تولید انواعی جدید از بیدهای اصلاح شده (سفاروز) به منظور تخلیص اختصاصی آنزیم هایی مانند ال-آسپارژیناز، آلفا-آمیلاز ، آلکالین فسفاتاز، استیل کولین استراز، آلدهید اکسیداز و …. برای اولین بار در سطح کشور و جهان

3) تهیه محصولات بیوتکنولوژی متنوع موردنیاز مراکز مختلف پژوهشی، علمی و تولیدی از قبیل  بیدهای مغناطیسی و نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده جهت تخلیص انواع ماکرومولکول ها

همچنین پاره ای از فعالیت های شرکت در بخش پژوهشی شامل موارد زیر است:
1) استحصال دانش فنی تولید انواع سفادکس، سلوفاین، سفاکریل و مشتقات آن ها و همچنین بیدهای سیلیکاتی اصلاح شده

2) تهیه انواع سفاروز و سلوفاین های اصلاح شده با لیگاند موردنظر

3) تهیه انواع سفاروز و سلوفاین های اصلاح شده با انواع متنوع از ماکرومولکول ها (پروتئین ها، پپتیدها، پلی ساکاریدها و …… )

4) تهیه بیدهای کامپوزیتی مقاوم به فشار، دما و حلال های آلی

5) تهیه بیدهای سیلیکاتی اصلاح شده با لیگند موردنظر جهت اهداف اختصاصی