گوشه ای از فعالیت های گسترده شرکت

فعالیت های شرکت دانش بنیان نوآوران زیست گستر ارگ به صورت عمده در دو بخش می باشد :
– تولید رزین های  کروماتوگرافی  تخلیص کننده های داروهای بیولوژیک، واکسن های نوترکیب و پلاسمای خون

– پژوهش های مبتنی بر زیست فناوری به منظور طراحی و تولید محصولات با دانش فنی بالا 

گوشه ای از فعالیت های گسترده شرکت در زمینه تولید محصولات بیوتکنولوژی مورداستفاده در فرآیند تخلیص ماکرومولکول ها به شرح زیر می باشد :
1) تولید طیف انواع گسترده ای از رزین های برپایه آگاروز در گریدهای مختلف خالص سازی از جمله کروماتوگرافی طرد اندازه، کروماتوگرافی تمایلی، کروماتوگرافی تعویض یونی، کروماتوگرافی برهمکنش آب گریز مانند نیکل سفاروز، Q سفاروز ، فنیل سفاروز و …..

2) تولید انواعی جدید از بیدهای اصلاح شده (سفاروز) به منظور تخلیص اختصاصی آنزیم هایی مانند ال-آسپارژیناز، آلفا-آمیلاز ، آلکالین فسفاتاز، استیل کولین استراز، آلدهید اکسیداز و …. برای اولین بار در سطح کشور و جهان

3) تهیه محصولات بیوتکنولوژی متنوع موردنیاز مراکز مختلف پژوهشی، علمی و تولیدی از قبیل  بیدهای مغناطیسی و نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده جهت تخلیص انواع ماکرومولکول ها

همچنین پاره ای از فعالیت های شرکت در بخش پژوهشی شامل موارد زیر است:
1) استحصال دانش فنی تولید انواع سفادکس، سلوفاین، سفاکریل و مشتقات آن ها و همچنین بیدهای سیلیکاتی اصلاح شده

2) تهیه انواع سفاروز و سلوفاین های اصلاح شده با لیگاند موردنظر

3) تهیه انواع سفاروز و سلوفاین های اصلاح شده با انواع متنوع از ماکرومولکول ها (پروتئین ها، پپتیدها، پلی ساکاریدها و …… )

4) تهیه بیدهای کامپوزیتی مقاوم به فشار، دما و حلال های آلی

5) تهیه بیدهای سیلیکاتی اصلاح شده با لیگند موردنظر جهت اهداف اختصاصی