توسط مدیر سایت در ۱۳۹۷/۰۴/۱۲        یک نظر

تخلیص پروتئین برای مصارف درمانی: این پروتئین ها به چهار دسته تقسیم می شوند: a) فاکتورهای تنظیم کننده ( شامل هورمون ها، سایتوکاینها، لمفوکاینها و دیگر تنظیم کنندگان رشد سلولی و متابولیسم) مانند [...]

توسط مدیر سایت در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳        0نظرات

1- کروماتوگرافی طرد اندازه SEC یا ژل فیلتراسیون: در این روش نمونه های پروتئینی براساس اندازه شان از یکدیگر جدا می شوند که روشی غیر اتصالی هست و از روش برای خالص سازی نمونه پروتئینی، جداسازی نمک [...]

توسط مدیر سایت در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳        0نظرات

انتظار می رود برای تخلیص پروتئین ها با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها دو یا سه روش مرحله جداسازی لازم باشد. این روشها خالص سازی عبارتند از روش کروماتوگرافی طرد اندازه SEC یا ژل فیلتراسیون، [...]