عملکرد کروماتوگرافی در تخلیص پروتئین ها در مقیاس صنعتی

  1. تخلیص پروتئین برای مصارف درمانی: این پروتئین ها به چهار دسته تقسیم می شوند: a) فاکتورهای تنظیم کننده ( شامل هورمون ها، سایتوکاینها، لمفوکاینها و دیگر تنظیم کنندگان رشد سلولی و متابولیسم) مانند تیرولیبرین، انسولین، اینترفرون، اریتروپوئتین و گونادوتروپین ها b) محصولات خونی مانند ( فاکتورهای خونی مشتق از سرم، آنزیم های فعال کننده فیبرینوژن) که عبارتند از آنزیم اوروکیناز، فاکتور هشت c) واکسنها مانند واکسن هپاتیت B؛ و d) آنتی بادی های مونوکلونال مانند IgGها هستند.
  2. تخلیص پروتئین جهت کریستالوگرافی: در اوایل از این روش به عنوان یک تکنیک برای تخلیص پروتئین استفاده می شد و کریستال بودن پروتئین نمایانگر خلوص آن بود. با روش کروماتوگرافی ذکر شده می توان پروتئین مورد نظر را از ناخالصی های موجود در آن خالص نمود.
  3. تخلیص پروتئین برای تعیین توالی آنها: پیشرفت در تکنیکهای DNA نوترکیب باعث تغییر در نقش توالی پروتئین ها شده است. کاربرد فراوان پروتئین ها ایجاب می کند که توالی نواحی کوتاه پروتئین ها تعیین شود. برای مثال سنتز پروبهای الیگونوکلئوتیدی برای کلون نمودن ژن، آنالیز توپوگرافی، پردازش پروتئین و شناسایی ایزو آنزیم ها باعث توجهات فراوان به بحث تخلیص با رو شهای کروماتوگرافی شده است.
اشتراک گذاری این مطلب:

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *