سوالات متداول

آیا سوالی دارید؟

پرسش و پاسخ ها و سوالات متداول

برای پاسخ سریع به سوالات متداول که دریافت میکنیم، سوالات متداول ما را بررسی کنید.

کدام ساپورت ها در کروماتوگرافی طرد اندازه SEC یا ژل فیلتراسیون، مورد استفاده قرار می گیرند؟

Superdex Peptide
Superdex 75
Superdex 200
Superose
Superose 6
Superose 12
Sephacryl S-100 HR
Sephacryl S-100 HR
Sephacryl S-200 HR
Sephacryl S-200 HR
Sephacryl S-300 HR
Sephacryl S-300 HR
Sephacryl S-400 HR
Sephacryl S-400 HR
Sephacryl S-500 HR
Sephacryl S-500 HR
Sephacryl S-1000 SF
Sephadex G-10
Sephadex G-25 Coarse
Sephadex G-25 Coarse
Sephadex G-25 Fine
Sephadex G-25 Medium
Sephadex G-25 Superfine
Sephadex G-50 Fine
Sephadex LH-20

انواع بیدهای مورد استفاده در روش کروماتوگرافی تعویض یونی IEC کدام موارد می باشند؟

DEAE Sepharose Fast Flow
CM Sepharose Fast Flow
SP Sepharose Fast Flow
Q Sepharose Fast Flow
Q Sepharose XL
Q Sepharose Big Beads
SP Sepharose Big Beads
Q Sepharose High Performance
SP Sepharose High Performance

ساپورت های مورد استفاده در روش کروماتوگرافی برهمکنش آبگریز HIC در تخلیص پروتئین ها شامل چه مواردی می باشد؟

Phenyl Sepharose 6 Fast Flow
Butyl Sepharose 4 Fast Flow
Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow
Octyl Sepharose 4 Fast Flow
Phenyl Sepharose High Performance
Butyl Sepharose 4 Fast Flow
Octyl Sepharose 4 Fast Flow
SOURCE 5RPC
SOURCE 15RPC
SOURCE 30RPC

ساپورت های مورد استفاده در کروماتوگرافی تمایلی در تخلیص ماکرومولکول ها کدامند؟

Agarose Wheat Germ Lectin
Arginine Sepharose 4B
Benzamidine Sepharose 4B
Blue Sepharose 6 FF
Calmodulin Sepharose 4B
Chelating Sepharose FF
Con A Sepharose 4B
Gelatin Sepharose 4B
Glutathione Sepharose 4 FF
Glutathione Sepharose 4B
Heparin Sepharose 6 FF
IgG Sepharose 6 FF
Lentil Lectin Sepharose 4B
Red Sepharose CL-6B
Streptavidin Sepharose HP