Phenyl Sepharose

Phenyl Sepharose

اشتراک گذاری

توضیحات

ArgPure Phenyl Sepharose

Ph-S67

رزین فنیل سفاروز مهم ترین تخلیص کننده از دسته رزین های کروماتوگرافی هیدروفوبیک می باشد. کروماتوگرافی برهمکنش هیدروفوبیک یک تکنیک همه کاره است که می تواند برای مراحل ضبط، خالص سازی میانی یا پرداخت استفاده شود. مزیت اصلی HIC ارائه گزینش پذیری است که با رزین های میل ترکیبی یا IEX در دسترس نیست