محصولات دسته بندی

Size Exclution Chromatography Resins

توضیحات دسته بندی

روش کروماتوگرافی طرد اندازه یا ژل فیلتراسیون، تکنیکی قوی برای خالص سازی و آنالیز ترکیبات با جرم مولکولی بالاست. جداسازی ذرات در این روش، بر مبنای اندازه موثر و شکل مولکول ها انجام می گیرد.

کروماتوگرافی طرد اندازه (SEC) روشی غیر اتصالی هست که از این روش برای خالص سازی نمونه های پروتئینی از یکدیگر، جداسازی نمک از پروتئین و تغییر بافر نمونه ها استفاده می شود. ساپورت (بستر فاز ثابت) در این روش دانه های خلل و فرج داری مانند سفاروز 6B، سفاروز 4B ،سفاروز 2B و همچنین فرم کراس لینک شده آن ها است که بافر و پروتئین با اندازه کوچک می توانند از درون آنها عبور کنند.

رزین های مورد استفاده در Size Exclusion Chromatography با دانه بندی 45 الی 165 میکرون در گریدهای متنوع زیر ارائه می گردند

نام کالاکد کالا
1ArgPure Sepharose 6BS41
2 ArgPure Sepharose 4BS42
3 ArgPure Sepharose 2BS43
4 ArgPure Sepharose Cl-6BS51
5 ArgPure Sepharose Cl-4BS52
6 ArgPure Sepharose Cl-2BS53