CM Sepharose Fast Flow

CM Sepharose Fast Flow

اشتراک گذاری

توضیحات

ArgPure CM Sepharose Fast Flow

CM-S58

رزین تبادل یونی CM سفاروز