DEAE Sepharose Fast Flow

DEAE Sepharose Fast Flow

اشتراک گذاری

توضیحات

ArgPure DEAE Sepharose Fast Flow

DEAE-S56

رزین تبادل یونی DEAE سفاروز