SP Sepharose Fast Flow

SP Sepharose Fast Flow

اشتراک گذاری

توضیحات

ArgPure SP Sepharose Fast Flow

SP-S59

رزین تبادل یونی SP سفاروز