روش کروماتوگرافی طرد اندازه یا ژل فیلتراسیون، تکنیکی قوی برای خالص سازی و آنالیز ترکیبات با جرم مولکولی بالاست. جداسازی ذرات در این روش، بر مبنای اندازه موثر و شکل مولکول ها انجام می گیرد.

کروماتوگرافی طرد اندازه (SEC) روشی غیر اتصالی هست که از این روش برای خالص سازی نمونه های پروتئینی از یکدیگر، جداسازی نمک از پروتئین و تغییر بافر نمونه ها استفاده می شود. ساپورت (بستر فاز ثابت) در این روش دانه های خلل و فرج داری مانند سفاروز 6B، سفاروز 4B ،سفاروز 2B و همچنین فرم کراس لینک شده آن ها است که بافر و پروتئین با اندازه کوچک می توانند از درون آنها عبور کنند.

رزین های مورد استفاده در Size Exclusion Chromatography با دانه بندی 45 الی 165 میکرون در گریدهای متنوع زیر ارائه می گردند

نام کالا کد کالا
1 ArgPure Sepharose 6B S41
2  ArgPure Sepharose 4B S42
3  ArgPure Sepharose 2B S43
4  ArgPure Sepharose Cl-6B S51
5  ArgPure Sepharose Cl-4B S52
6  ArgPure Sepharose Cl-2B S53